You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

57 lines
1.8 KiB

{"name": "*新香蕉",
"url": "https://www.2022xxj.com",
"tihuan": "cnzz.com",
"User": "空",
"fenlei": "中文综合$/?m=vod-type-5-#中文无碼$/?m=vod-type-6-#中文近亲$/?m=vod-type-7-#中文护士$/@/?m=vod-type-8-#中文师生$/?m=vod-type-9-#中文强賤$/?m=vod-type-10-#DVR高清$/?m=vod-type-12-#美女主播$/?m=vod-type-13-#国产自拍$/?m=vod-type-14-#高清HD$/?m=vod-type-15-#欧美大片$/?m=vod-type-16-#三级综合$/?m=vod-type-17-",
"houzhui": ".html",
"shifouercijiequ": "0",
"jiequqian": "空",
"jiequhou": "空",
"jiequshuzuqian": "class=\"uk-width-1-5",
"jiequshuzuhou": "</a>",
"tupianqian": "src=\"",
"tupianhou": "\"",
"biaotiqian": "alt=\"",
"biaotihou": "\"",
"lianjieqian": "href=\"",
"lianjiehou": "\"",
"sousuoqian": "/?m=search-type-so-0.html&TXT=",
"sousuohou": "&submit=",
"sousuohouzhui": "/detail/",
"ssmoshi": "1",
"sousuoshifouercijiequ": "0",
"jspic": "空",
"jsname": "空",
"jsid": "空",
"ssjiequqian": "空",
"ssjiequhou": "空",
"ssjiequshuzuqian": "class=\"uk-width-1-5",
"ssjiequshuzuhou": "</a>",
"sstupianqian": "src=\"",
"sstupianhou": "\"",
"ssbiaotiqian": "alt=\"",
"ssbiaotihou": "\"",
"sslianjieqian": "href=\"",
"sslianjiehou": "\"",
"bfshifouercijiequ": "0",
"bfjiequqian": "空",
"bfjiequhou": "空",
"bfjiequshuzuqian": "class=\"read-btn uk-margin-bottom",
"bfjiequshuzuhou": "</div>",
"zhuangtaiqian": "影片分类:<span>",
"zhuangtaihou": "</p>",
"daoyanqian": "更新时间:<span>",
"daoyanhou": "</p>",
"zhuyanqian": "class=\"data\">主演:",
"zhuyanhou": "</p>",
"juqingqian": "<h3",
"juqinghou": "</h3>",
"bfyshifouercijiequ": "0",
"bfyjiequqian": "空",
"bfyjiequhou": "空",
"bfyjiequshuzuqian": "<a",
"bfyjiequshuzuhou": "/a>",
"bfbiaotiqian": ">",
"bfbiaotihou": "<",
"bflianjieqian": "href=\"",
"bflianjiehou": "\""}